Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Shopmonkey B.V. (versie 2022)

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Shopmonkey B.V., gevestigd aan de Hulswitweg 53, 2031BG te Haarlem, hierna te noemen 'Shopmonkey'.

Artikel 1. Algemene voorwaarden

1.1. In deze voorwaarden wordt Shopmonkey, mede handelend onder de naam Online Monkey, Shopmonkey.nl en Sitemonkey.nl, als gebruiker van deze voorwaarden verstaan onder 'Shopmonkey', en onder 'de opdrachtgever' wordt verstaan de wederpartij, klant of de partij die opdracht geeft aan Shopmonkey. 
 1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij diensten aan opdrachtgever worden geleverd. 
1.3. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst/opdracht wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
 1.4. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
 2.2. Een overeenkomst tussen Shopmonkey en opdrachtgever is tot stand gekomen indien opdracht door zowel opdrachtgever als Shopmonkey schriftelijk (per post of per e-mail) is bevestigd.
 2.3. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen Shopmonkey kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening van de opdrachtgever. 
 2.4. Shopmonkey is bevoegd om, indien Shopmonkey dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan worden aan opdrachtgever doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 
 2.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijft dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 3. Prijs en betaling

3.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW (omzetbelasting) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 3.2. Betaling van de periodieke (licentie)vergoedingen (indien van toepassing) en/of verleende diensten dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingen door de opdrachtgever geschieden naar keuze via automatische incasso of per bankoverschrijving. De machtiging van de debiteur van automatische incasso geldt voor alle krachtens de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, tenzij anders overeengekomen. 
 3.3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag administratiekosten van tenminste € 50,00 verschuldigd, te vermeerden met 1,5% rente per maand, tenzij de wettelijke rente hoger ligt in welk geval de wettelijke rent geldt. 
 3.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Shopmonkey.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Shopmonkey direct opeisbaar zijn. 
 3.5. Indien de opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient de opdrachtgever zijn bezwaren aan Shopmonkey binnen tien dagen na factuurdatum mee te delen. Na deze termijn vervalt het recht op reclame. 
 3.6. Voor elke vergeefse poging via automatische incasso geld af te boeken is opdrachtgever administratiekosten ten bedragen van € 25,00 verschuldigd aan Shopmonkey. 
 3.7. Shopmonkey heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. 
 3.8. Shopmonkey zal voor elke betaling een factuur per mail kennis geven aan opdrachtgever. 
 3.9. Wanneer tarieven van Shopmonkey of derden wijzigen, is Shopmonkey gerechtigd de opdrachtgever daarvoor verschuldigde prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 
 3.10. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 
 3.11. Indien geen en/of volledige betaling van de maandelijkse licentievergoeding of eenmalige vergoeding wordt ontvangen, is Shopmonkey gerechtigd om de opdrachtgever het gebruik en de toegang van en tot de dienst te ontzeggen. 
 3.12. Shopmonkey heeft het recht bij uitblijven van betaling opdrachtgever het volledige bedrag tot aan einde minimale licentietermijn (indien van toepassing) te vorderen. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet heeft opgezegd conform lid 4.1., zullen er na het verstrijken van de minimale termijn van overeenkomst opnieuw periodieke kosten in rekening worden gebracht conform de overeengekomen termijn.

Artikel 4. Termijn - Licentieovereenkomst

4.1. De (licentie)overeenkomst - indien van toepassing - gaat in op de datum van schriftelijke bevestiging door beide partijen, of op de datum waarop de opdrachtgever de aanmelding via de websites van Shopmonkey verricht of wanneer de licentieovereenkomst door Shopmonkey werd ontvangen.
 4.2. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 12 maanden (tenzij anders op de licentieovereenkomst vermeld) en zal met perioden van telkens de overeengekomen minimale termijn stilzwijgend worden verlengd, tenzij de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
 4.3. De opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail. De datum van ontvangst van het poststuk en/of e-mailbericht is bindend. Opdrachtgever ontvangt na ontvangst van opzegging per e-mail een bevestiging van de opzegging.

Artikel 5. Producten van derden

5.1. Indien opdrachtgever een nieuwe klant betreft die nog geen overeenkomst heeft met Lightspeed eCom Group. BV, stelt Shopmonkey automatisch producten van derden, in dit geval Lightspeed eCom Group. BV, ter beschikking en zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Shopmonkey zal daarvan aan opdrachtgever op zijn of haar verzoek een exemplaar toezenden. 
 5.2. De aansprakelijkheid van Shopmonkey voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op die betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijven.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

6.1. Alle door één van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. 
 6.2. Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel anderzijds, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij overeengekomen en goedgekeurd door beide partijen.

Artikel 7. Behoud van eigendom

7.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Shopmonkey, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.2. volledig aan Shopmonkey zijn voldaan. 
 7.2. Indien opdrachtgever reeds nog geen webwinkel had en een licentieovereenkomst met Shopmonkey is aangegaan, is de webwinkel na volledige betaling rechtmatig eigendom van de opdrachtgever, totdat overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd en er geen hosting meer door derde partij Lightspeed eCom Group. BV wordt geleverd conform de algemene voorwaarden van deze derde partij.

Artikel 8. Medewerking door opdrachtgever

8.1. Indien een intakegesprek fysiek op locatie of op het adres van Shopmonkey plaatsvindt, zijn deze in eerste instantie kosteloos, tenzij opdrachtgever niet opdaagt en dit niet 24 uur van tevoren heeft gemeld, zal opdrachtgever, conform een uurtarief ad €49 exclusief BTW, drie arbeidsuren in rekening brengen. Eventuele gemaakte reiskosten à € 0,30 per gereden kilometer zullen eveneens voor rekening van opdrachtgever komen. 
 8.2. Opdrachtgever zal Shopmonkey tijdig en volledig alle voor een behoorlijke uitvoering van overeenkomst nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en alle medewerking daaraan verlenen. 
 8.3. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie niet of niet tijdig ter beschikking van Shopmonkey komen, heeft Shopmonkey het recht de overeenkomst op te schorten en heeft Shopmonkey het recht om het overeengekomen bedrag alsnog in rekening te brengen aan opdrachtgever.

Artikel 9. Leveringstermijnen

9.1. Alle door Shopmonkey genoemde leveringstijden zijn naar redelijkheid vastgesteld op grond van de gegevens die opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst aan Shopmonkey heeft gecommuniceerd. 
 9.2. Overschrijving van leveringstermijn brengt Shopmonkey niet in verzuim. Shopmonkey is niet gebonden aan leveringstermijnen die, vanwege buiten haar macht geleden omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet gehaald kunnen worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Shopmonkey aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor dat uit dit artikel blijkt. 
 10.2. Shopmonkey is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd. 
 10.3. Aansprakelijkheid van Shopmonkey voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door stagnatie, is uitgesloten. 
 10.4. Opdrachtgever vrijwaart Shopmonkey voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in of aan een product en/of dienst dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd dat mede bestond uit door Shopmonkey geleverde producten en/of diensten. 
 10.5. Opdrachtgever vrijwaart Shopmonkey voor alle aanspraken van opdrachtgever of derden voortvloeiend uit consultancy en/of adviesverlenende dienstverlening. Advies van Shopmonkey is nooit en te nimmer bindend en geldt uitsluitend onder voorbehoud.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Shopmonkey redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shopmonkey niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 11.2. Shopmonkey heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Shopmonkey haar verbintenis had moeten nakomen. 
 11.3. Gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Shopmonkey opgeschort.

Artikel 12. Acquisitie

12.1. Na sluiting van een overeenkomst tussen Shopmonkey en opdrachtgever is Shopmonkey gerechtigd om de firmanaam van de opdrachtgever te communiceren aan derden, een beknopte beschrijving te publiceren van het uitgevoerde project en mag Shopmonkey deze beschrijving publiekelijk gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. De rechter van de vestigingsplaats van Shopmonkey is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Shopmonkey recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
 13.2. Op alle offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.


 Shopmonkey - Shopmonkey.nl, versie 2022